22. REDOVNA SKUPŠTINA JP “TOPLANA” DD TEŠANJ

Dana 05. 05. 2022. godine održana je 22. redovna skupština JP ” Toplana” d.d. Tešanj.

Na skupštini su usvojeni:

  • Izvještaj o poslovanju JP ” Toplana ” d.d. Tešanj za period 01. 01. – 31. 12. 2021. godine koji uključuje Plan rada i poslovanja za 2022. godinu,
  • Finansijski izvještaj,
  • Izvještaj odbora za reviziju,
  • Izvještaj eksternog revizora i
  • Izvještaj direktora i Nadzornog odbora za 2021. godinu.

Na 22. skupštini izvršen je i izbor externe revizijske kuće za reviziju finansijskih izvještaja za 2022. godinu te je usvojen Plan rada i poslovanja JP ”Toplana” d.d. Tešanj za period 2022. – 2024. godina i donešena odluka o raspodjeli dobiti iz poslovanja.