Organizaciona struktura

JP Toplan d.d. Tešanj je  javno komunalno preduzeće organizovano u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Organi Preduzeća su: Skupština, Nadzorni odbor, Uprava i Odbor za reviziju.

SKUPŠTINA PREDUZEĆA

 • Hamzalija Hojkurić, dipl.ecc. – predsjedavajući

NADZORNI ODBOR

 1. Nedim Deljkić, dipl. krim. – predsjednik
 2. Almir Ljevaković, dipl.ing.maš. – član
 3. Azra Jašić, ecc. – član

UPRAVA PREDUZEĆA

 • Enes Galijašević, dipl.inž.maš – direktor

ODBOR ZA REVIZIJU

 1. Almir Rahmanović, dipl. pravnik – predsjednik
 2. Aida Mehičić, dipl.ecc. – član
 3. Nedim Ahmetagić, dipl.ecc. – član

SEKTORI PREDUZEĆA

Sektor proizvodnje i distribucije toplotne energije

 1. Armin Kuprić, dipl.inž.maš. – tehnički rukovodilac
 2. Mevludin Salkić, dipl.inž.el. – inženjer proizvodnje i distribucije

Sektor ekonomsko-finansijskih poslova

 1. Hamila Hrnjić, ecc. 
 2. Emina Ćeman, bachelor ecc.

Sektor opštih i pravno-kadrovskih poslova

 1. Mirsada Dervišević – tehnički sekretar
 2. Aida Salkičević, bachelor prava – pripravnik