Upravnici

Prema Zakonu o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade obaveza upravika zgrada je održavanje zajedničkih dijelova instalacija centralnog grijanja.

Prema Zakonu o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade obaveza upravika zgrada je održavanje zajedničkih dijelova instalacija centralnog grijanja, u šta spadaju slijedeće instalacije:

  • Kompletna vertikalna i horizontalna instalacija,uključujući odzračnu mrežu sa odzračnim ventilima,
  • Razvodna mreža u podrumu, na tavanu – potkrovlju i na krovu zgrade od zajedničkog mjerila toplotne energije (isključujući zajedničko mjerilo, prateće zaporne ventile i balans ventil) do zaključno sa ventilima ispred grijnih tijela – za dvocjevne sisteme, odnosno do individualnog mjerila toplotne energije, odnosno ulaznog ventila (isključujući individualna mjerila, prateće zaporne ventile i balans ventil), za svaki stan/poslovni prostor – za jednocijevne sisteme.

Obaveza korisnika usluge je:

  • održavanje grijnih tijla u stanu – za dvocjevne sisteme,
  • održavanje instalacija od ulaznog ventila za stambeni/poslovni prostor (isključujući vetile) do zaključno sa grijnim tijelima – za jednocijevne sisteme.

Skrećemo pažnju da, u skladu sa članom 11. Odluke o zagrijavanju Tešnja daljinskim grijanjem i uslovima za isporuku i preuzimanje toplotne energije («Službeni
glasnik Općine Tešanj», broj: 11/07), nisu dozvoljene nikakve samoinicijativne izmjene na unutrašnjim instalacijama centralnog grijanja.

U slučaju izmjena na unutrašnjim instalacijama centralnog grijanja korisnik usluge je obavezan pribaviti saglasnost davaoca usluge.

U slučajevima curenja na kućnim instalacijama centralnog, grijanja u zgradama čiji upravitelj ima ugovor sa JP Toplana d.d. Tešanj za vršenje usluga hitnih intervencija, prijavite kvar na telefon 061/ 602 605