Često postavljena pitanja

Prema članu 14. stav (1) Odluke o zagrijavanju Tešnja daljinskim grijanjem i uslovima za isporuku i preuzimanje toplotne energije (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 7/19 od 01.08.2019. godine), grijna sezona počinje redovno 15. oktobra tekuće, a završava se 15. aprila naredne godine.

Prema članu 16. Odluke o zagrijavanju Tešnja daljinskim grijanjem i uslovima za isporuku i preuzimanje toplotne energije (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 7/19 od 01.08.2019. godine), dnevna obaveza isporuke toplotne energije traje od 05 – 22 sata, a u intervalu od 22 – 05 sati je smanjenje intenziteta ili prekid isporuke toplotne energije od strane isporučioca što zavisi od vanjske temperature, a sve prema tehničkim uputstvima za rad kotlovskog postrojenja i toplotnih podstanica.

Ukoliko je vanjska temperature ispod -5oC, isporuka toplotne energije je 24 sata.

Održavanje instalacija u objektu je nadležnost vlasnika objekta odnosno upravitelja zgrade.

Prema članu 16. Odluke o zagrijavanju Tešnja daljinskim grijanjem i uslovima za isporuku i preuzimanje toplotne energije (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 7/19 od 01.08.2019. godine):

(1)Potrošač je dužan da preuzme ugovorene količine toplotne energije osim u slučaju privremenog ili trajnog odustajanja od obaveza preuzimanja toplotne energije. (2)PRIVREMENO odustajanje od preuzimanja toplotne energije (privremeno isključenje) odobrava se zbog: – nepredviđenih događaja u prostorijama potrošača – viša sila (požar, eksplozije, poplava i sl.), – većih radova na kućnim instalacijama, – preuređenje ili proširenje kućnih instalacija, – pismene saglasnosti od Proizvođača energije, – na lični zahtjev potrošača (ne boravi u stanu duži period,nije u mogućnosti da plati, i sl.).

(3)Za vrijeme privremenog prestanka preuzimanja toplotne energije potrošač je obavezan da plaća Distributeru na ime angažovane toplotne energije za grijanje stambenog prostora potrošača paušal u iznosu od 20 % cijene grijanja, izuzev u slučaju više sile, i pod uslovom da se svojom izjavom izjasnio da želi da ostane u kategoriji privremeno isključenih potrošača. U protivnom, nakon godinu dana potrošač će preći u kategoriju trajno isključenih potrošača i samim tim pri ponovnom priključenju plaćati jednokratnu naknadu za rezervisanu snagu.

(4)TRAJNO odustajanje od preuzimanja toplotne energije ( trajno isključenje ) odobrava Isporučilac isključivo za cijeli objekat ( energetsku cjelinu).

(5)Pod energetskom cjelinom smatra se: sprat porodične kuće sa više spratova u kojoj su spratovi fizički odvojeni i imaju odvojene instalacije grijanja,odvojeni poslovni i proizvodni prostori koji se ne nalaze u zajedničkim objektima i koji imaju odvojene instalacije grijanja .

(6)Dijelovi objekta ili stanovi koji ne čine zasebnu cjelinu ne mogu se trajno isključivati iz sistema grijanja izuzev kada se obezbjedi saglasnost Isporučioca.

(7)Kod ponovog priključenja potrošača koji su TRAJNO ISKLJUČENI, isti moraju obezbjediti saglasnost isporučioca i moraju platiti puni iznos na ime naknade za angažovanu snagu – kapacitet u uslovima kada se plaća naknada za angažovanu snagu.Troškove privremenog i trajnog isključenja i priključenja snosi potrošač.

(8) Pod trajnim isključenjem smatraće se svako isključenje ili odostajanje od isporuke toplotne energije duže od jedne godine .

Accordion Content