XXI SKUPŠTINA

Dana 29.04.2021. godine održana je redovna XXI skupština JP ” Toplana” d.d. Tešanj.

Na skupštini su usvojeni Izvještaja o poslovanju JP ” Toplana ” d.d. Tešanj za period 01.01. – 31.12.2020. godine, koji uključuje Plan rada i poslovanja za 2021. godinu, finansijski izvještaj, izvještaj odbora za reviziju, izvještaj eksternog revizora i izvještaj direktora i Nadzornog odbora za 2020. godinu.