IZBOR NADZORNOG ODBORA

Nadzorni odbor JP ”TOPLANA” d.d. Tešanj je izabran skupštinskom Odlukom broj:  325-II-4/22

od 01.04.2022. godine.

Dana, 12.04.2022. godine održana je prva konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora u sastavu:

– Almir Ljevaković, dipl.maš.ing.              predsjednik NO

– Aida Halilović, profesor                               član NO

– Haris Ibranović, profesor                            član NO